Terms of service

Terms of service/Regulamin

I. PODSTAWOWE DEFINICJE

Administrator - właściciel i operator Serwisu, tj. SportMedia Invest Limited (Reg. No. C 86238), 214, Strait Street, Valletta, VLT 1431, Malta (EU), VAT ID: MT 2576 9131


Serwis - grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu Bukmacherzy.com

Usługa/Usługi - usługi, o których mowa w punkcie II ust. 4 niniejszego Regulaminu.

Użytkownik - każda pełnoletnia osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez odebranie lub przesłanie/udostępnienie jakichkolwiek danych elektronicznych lub osoba która dokonała Rejestracji w ramach Serwisu.

Rejestracja - procedura zakładania Konta przez Użytkownika.

Konto - konto prowadzone w Serwisie dla Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik
może korzystać z usług oferowanych przez Serwis i korzystać z jego funkcji, udostępniane przez Administratora pod unikalną nazwą (login), które pełni funkcję zbioru zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje na temat jego działań w ramach Serwisu.

Plik - dane (treści) w postaci cyfrowej zamieszczone w ramach Serwisu przez Użytkownika w ramach świadczonej przez Administratora Usługi, w tym odesłania do innych stron internetowych (linki itp.).

Polityka Prywatności - dokument zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników.

Regulamin - niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki
Użytkowników i Administratora, stanowiący regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną.

Trwały Nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Administratorowi przechowywanie informacji kierowanych do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakimi te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Gry hazardowe - gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości, gry na automatach.

Zakłady wzajemne - zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu: wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory; zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo.

Reklama gier hazardowych/zakładów wzajemnych - publiczne rozpowszechnianie: znaków towarowych lub symboli graficznych i innych oznaczeń z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych oraz informacji o miejscach, w których takie gry są urządzane, i możliwościach uczestnictwa, produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem gier hazardowych, kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych. Reklama podmiotów, których wizerunek reklamowy wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsamy z oznaczeniem gier hazardowych, kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do takich oznaczeń.

Promocja gier hazardowych//zakładów wzajemnych - publiczna prezentacja tych gier, rozdawanie rekwizytów z nimi związanych, wręczanie żetonów lub dowodów uczestnictwa w tych grach albo ich sprzedaż w miejscach publicznych, a także inne formy publicznego zachęcania do uczestnictwa w nich lub przekonywania o ich zaletach bądź zachęcania do wstępu do kasyn gry lub punktów przyjmowania zakładów wzajemnych jak również produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem gier hazardowych, kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych. Promocja podmiotów, których wizerunek reklamowy wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsamy z oznaczeniem gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach, kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do takich oznaczeń.

Sponsorowanie gier hazardowych/zakładów wzajemnych - bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie działalności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu upowszechniania, utrwalania lub podniesienia renomy gier hazardowych, podmiotów prowadzących działalność w zakresie tych gier lub innego oznaczenia indywidualizującego podmiot prowadzący działalność w zakresie tych gier lub jego działalność, w zamian za informowanie o sponsorowaniu.

Informowanie o sponsorowaniu - prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora, w związku ze sponsorowaniem.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i funkcjonowania Serwisu (pod adresem Bukmacherzy.com) oraz zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora.

2. Serwis służy Użytkownikom do uzyskiwania informacji sportowych z różnych dyscyplin sportowych oraz dla osób pełnoletnich umożliwia wszelkiego rodzaju dodatki informacyjne z zakresu zakładów sportowych

3. Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między pełnoletnim Użytkownikiem a Administratorem, dotyczącą użytkowania Serwisu (na stronie Bukmacherzy.com ). Niepełnoletni użytkownicy mogą uzyskać dostęp jedynie do wybranych opcji Serwisu.

4. W ramach Serwisu Administrator świadczy wyłącznie usługi informacyjne

Administrator spełnia świadczenie drogą elektroniczną w sposób ciągły zapewniając dostęp do Serwisu jego Użytkownikom.

Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż przechowywanie treści przez Użytkowników może się wiązać z ich podaniem przez Użytkowników do publicznej wiadomości w ramach Serwisu.

5. Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Administratora, że ukończył osiemnaście (18) lat (lub osiągnął inny wiek, który – w świetle prawa ojczystego Użytkownika uprawnia go do zawierania wiążących umów), posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone Regulaminem. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w imieniu osoby trzeciej będącej osobą prawną, tzw. ułomną osobą prawną etc., Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Administratora, że jest uprawniony do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z zawarcia niniejszej umowy w imieniu takiej osoby, a zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez takiego Użytkownika jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez tą osobę trzecią. W takim przypadku wyraz "Użytkownik" w niniejszym Regulaminie oznacza w/w osobę trzecią. W braku rzeczywistego uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu osoby trzeciej, osoba która rzekomo działa za tą osobę trzecią jest traktowana jako Użytkownik, który we własnym imieniu i na swoją rzecz zawarł umowę z Administratorem. Użytkownicy niezdolni do zawarcia wiążącego prawnie porozumienia z Administratorem lub tacy, którym zakazuje się korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis ze względu na obowiązujące w danym państwie lub regionie obostrzenia, włączywszy w to kraj/region aktualnego pobytu Użytkownika i miejsce korzystania z usług, nie powinni korzystać z Serwisu.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu, w tym do dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmian Regulaminu na stronie Serwisu. Dlatego Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta z Serwisu po opublikowaniu zmian i nie wypowiedział umowy, oznacza to, że je zaakceptował. O ile pozostałe zapisy nie stanowią inaczej, zmieniony Regulamin wejdzie w życie automatycznie trzydzieści (30) dni po opublikowaniu zmian w Serwisie. Publikując zmiany Administrator ma obowiązek wskazać, które zapisy zostały zmienione, dodane lub usunięte. Informacje o zmianach w Regulaminie Administrator wysyła także na adresy e-mail Użytkowników.

7. Administrator nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych, jak również zapisów ustawy o grach hazardowych. Z wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie wszelkie dane, w szczególności Pliki, są udostępniane przez Użytkowników na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko i zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania, czy rozpowszechniania danych.

8. Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Serwisu, za wyjątkiem tych umieszczanych, transmitowanych, udostępnianych, publikowanych przez Użytkowników, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Serwisu stanowią własność intelektualną Administratora. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla Administratora. Wszystkie znaki towarowe, marki Usług i nazwy towarowe stanowią własność Administratora. Bez wyraźnej zgody Administratora Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.

9. W odniesieniu do Użytkowników z Unii Europejskiej Administrator w związku z umowami zawieranymi z takimi użytkownikami poprzez Serwis spełnia obowiązki informacyjne względem Użytkowników zgodnie z odpowiednimi przepisami.

10. Wszelkie potwierdzenia wymagane przepisami prawa będą przesyłana na adres e-mail Użytkownika.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Administrator.

2. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora.

3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i w całości akceptuje jego postanowienia.

4. Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu przez Użytkownika jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny oraz dostęp do sieci Internet i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych.

5. Dla zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności Serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Użytkownika obsługi elementów Java, Java

Script, Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programów dekompresujących oraz plików Cookies.

6. Treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika są dostępnie publiczne poprzez sieć Internet. Dostęp do części funkcjonalności Serwisu wymaga dokonania rejestracji w Serwisie.

IV. ZAKŁADANIE KONTA

1. W celu założenia Konta Użytkownik ma obowiązek dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w ramach Serwisu. Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek podać aktualny adres e-mail, nazwę Użytkownika oraz hasło, a także dokonać akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. Po weryfikacji danych objętych formularzem rejestracyjnym Użytkownik otrzymuje od Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość o założeniu Konta. Celem zakończenia procedury rejestracji Użytkownik ma obowiązek dokonać aktywacji Konta, poprzez kliknięcie na link przesłany pocztą elektroniczną do Użytkownika razem z informacją o założeniu Konta.

3. Po prawidłowym zarejestrowaniu się przez Użytkownika w ramach Serwisu Użytkownik otrzymuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu oraz hasła na stronie logowania.

4. Dla Użytkownika, który dokonał rejestracji tworzone jest Konto, w ramach którego Użytkownik może edytować swoje dane. W stosunku do Użytkowników, którzy nie są pełnoletni lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych Administrator ogranicza dostęp lub odmawia utworzenia Konta.

5. Użytkownik może obejrzeć upublicznione w ramach Konta informacje w Serwisie.

6. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się i zaakceptował w całości Regulamin, w tym Politykę Prywatności oraz wyraził zgodę na przetwarzanie przez Administratora teraz i w przyszłości danych osobowych przekazanych podczas procesu rejestracji w Serwisie – w celach realizacji przez Administratora Usług dostępnych w ramach Serwisu oraz w celach realizacji procedury „notice and takedown” określonej w punkcie X niżej, w szczególności przekazania osobie, której prawa zostały naruszone danych kontaktowych Użytkownika, jak też w celach kontaktowania się przez Administratora z Użytkownikami oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania użytkownikowi informacji handlowej i materiałów reklamowych. Niezależnie od powyższego Użytkownik, który nie dokonał rejestracji w ramach Serwisu także akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności z chwilą skorzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu.

7. Administrator ma obowiązek przekazać potwierdzenie zawarcia umowy z Użytkownikiem z Unii Europejskiej będącym konsumentem na Trwałym Nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu. Potwierdzenie takie powinno zawierać informacje wymagane przez stosowne przepisy prawa, chyba że Administrator dostarczył te informacje Użytkownikowi na Trwałym Nośniku przed zawarciem umowy.

8. Użytkownik zobowiązany jest dbać, aby do jego Konta w Serwisie, był przypisany zawsze aktualny adres e-mail.

9. Konto jest Użytkownikowi udostępniane prze Administratora Serwisu bezpłatnie i pozwala na korzystanie z Usługi oferowanej w ramach Serwisu, co jest możliwe z dowolnej lokalizacji za pośrednictwem sieci Internet. Użytkownik we własnym zakresie ponosi koszty związane z dostępem do Internetu według stawki operatora, z którym łączy go umowa. Innych kosztów związanych z zawarciem umowy z Administratorem Użytkownik nie ponosi.

10. W ramach działań podjętych w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa Administrator ma możliwość zastosowania wobec Użytkownika następujących sankcji:

a) ostrzeżenie,

b) ograniczenie możliwości korzystania z Serwisu,

c) blokada czasowa Konta,

d) blokada całkowita Konta.

11. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia chwilowych przerw w dostępie do Serwisu lub Konta, które mogą być spowodowane pracami modernizacyjnymi lub problemami technicznymi. W przypadku problemów technicznych Administrator zobowiązuje się do ich jak najszybszego usunięcia.

12. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Administratora informacji handlowych i materiałów reklamowych (w szczególności na adres e-mail Użytkownika) zaznaczając stosowną ikonkę w toku procedury Rejestracji. Użytkownik może taką zgodę w każdej chwili odwołać wysyłając stosowne żądanie w tym zakresie na adres e-mail podany w pkt XII ust. 3.

V. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

1. Konto w Serwisie pozwala Użytkownikowi na korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu oferowanej przez Administratora.

2. Użytkownik może także korzystać z określonych funkcjonalności w Serwisie bez utworzenia Konta.

3. Użytkownik może dodawać komentarze pod określonymi treściami umieszczonymi w ramach Serwisu.

4. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać z wyszukiwarki.

VI. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie udostępnienie, rozpowszechniane i przechowywane w ramach Serwisu przez siebie dane. W związku z powyższym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie udostępnienie i przechowywane przez siebie dane i skutki ich publikacji.

2. W granicach dopuszczalnych przez prawo Użytkownik przyjmuje niniejszym oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że:

- zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty niewykonujące monopolu państwa w tym zakresie, które urządzają gry hazardowe przez sieć Internet bez wymaganego zezwolenia.

- dozwolona jest reklama zakładów wzajemnych, na urządzanie których zostało udzielone zezwolenie, pod warunkiem że: nie jest kierowana do małoletnich, nie przedstawia osób małoletnich i nie odbywa się przy udziale małoletnich;

- zakazane jest zawieranie i przyjmowanie zakładów wzajemnych na wyniki gier hazardowych/zakładów wzajemnych przez podmioty nie posiadające zezwolenia na prowadzenie zakładów wzajemnych.

- gry hazardowe/ zakłady wzajemne mogą powodować uzależnienia.

- umieszczając jakiekolwiek dane w ramach Serwisu, oświadcza, iż są one wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz roszczeń osób trzecich oraz że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczania takich danych, w szczególności prawa autorskie, i posiada wymagane licencje, prawa, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację etc., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line, oraz prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również, że prawa te nie są w jakikolwiek sposób ograniczone.

- dane nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw patentowych, tajemnicy handlowej, praw do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych praw własności czy praw własności intelektualnej, ani nie szkalują, nie oczerniają, nie zniesławiają, nie znieważają jakichkolwiek osób czy podmiotów ani nie naruszają ich praw, w tym do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych dóbr osobistych;

- dane nie zawierają wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, ani żadnego innego szkodliwego oprogramowania, ani żadnych treści czy plików, pozwalających uzyskać dostęp do treści poza Serwisem, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich;

- dane nie zawierają żadnych materiałów reklamowych, promocyjnych ani ofert handlowych,

- zobowiązuje się do korzystania z Usługi, wszelkich funkcjonalności Serwisu oraz swojego Konta zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,

- zobowiązuje się do uszanowania opinii oraz poglądów innych Użytkowników oraz nienaruszania ich praw,

3. Dane udostępniane przez Użytkownika nie mogą naruszać nakazów i zakazów określonych w punkcie Regulaminu "Niedozwolone sposoby korzystania z Serwisu".

VII. NIEDOZWOLONE SPOSOBY KORZYSTANIA Z SERWISU

Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykonywać następujących czynności:

a) Użytkownik nie będzie umieszczać, tworzyć lub rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu, w tym w ramach komentarzy, danych naruszających przepisy prawa, zapisy obowiązujących umów czy prawa osób trzecich, (w tym wszelkich tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw wynikających z ochrony danych osobowych);

b) Użytkownik nie będzie publikować informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd, które mogłyby narazić na szkodę lub odpowiedzialność cywilną lub karna Administratora lub osoby trzecie;

c) Użytkownik nie będzie publikować, udostępniać ani umieszczać w Serwisie danych, które są nielegalne, obsceniczne, które zniesławiają osoby trzecie, zawierają oszczerstwa czy groźby, ani treści pornograficznych, wulgarnych, napastliwych, obrażających określone rasy czy narodowości, nawołujących do nienawiści lub zachowań karalnych, propagujących faszyzm, nazizm i inne zbrodnicze ideologie, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz wszelkich innych podobnych treści i materiałów;

d) Użytkownik nie będzie publikować reklam ani ofert handlowych, bez zgody Administratora,

e) Użytkownik nie będzie podawać się za inną osobę czy inny podmiot, faktycznie istniejący czy fikcyjny, utrzymywać niezgodnie z prawdą, że jest związany z jakąkolwiek osobą czy podmiotem, ani wchodzić na Konta innych Użytkowników Serwisu, podawać fałszywych informacji na temat źródeł, charakteru czy zawartości danych przesyłanych przy użyciu Serwisu, ani w inny sposób wprowadzać w błąd innych Użytkowników lub Administratora;

f) Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż korzystanie z Usług oferowanych przez Administratora;

g) Użytkownik nie będzie obchodzić czy dezaktywować zabezpieczeń Serwisu;

h) Użytkownik nie będzie zamieszczać ofert, reklam, propozycji ani wysyłać spamu do innych Użytkowników Serwisu, między innymi materiałów reklamowych, promocyjnych czy ofert, rozsyłać do wielu Użytkowników informacji handlowych, wiadomości typu "prześlij dalej", ogłoszeń, próśb o datki na cele charytatywne ani o podpisanie petycji, w szczególności Użytkownik nie może zamieszczać banerów oraz innych kreacji reklamowych, a także rozsyłać reklam i ofert handlowych poprzez wiadomości e-mail kierowanych do innych Użytkowników – bez zgody Administratora.

i) Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych, czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych i ustawy o grach hazardowych;

j) Użytkownik nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu, zbierać ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, ani grozić im.

k) Użytkownik nie będzie próbować złamać kodu źródłowego Serwisu ani żadnych jego części, ani w żaden sposób przy nim manipulować;

l) Użytkownik nie będzie modyfikować, adaptować, tłumaczyć Serwisu ani żadnych jego części (w tym Regulaminu), ani też tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych;

m) Użytkownik nie będzie w żaden sposób celowo zakłócać lub próbować zakłócać działania Serwisu ani przeszkadzać innym Użytkownikom w korzystaniu z niego, w szczególności umieszczać ani rozprowadzać wirusów, ani innego szkodliwego oprogramowania typu adware, spyware, itp.;

n) Użytkownik nie będzie podejmował działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł;

o) Użytkownik nie będzie odpłatnie przenosił lub jakikolwiek inny sposób odpłatnie udostępniał części lub całości swojego Konta,

p) Użytkownik nie może umieszczać na Serwisie danych zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich, w tym innych Użytkowników,

r) Użytkownik nie może utrudniać w jakikolwiek sposób korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.

VIII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Administratora jest wyłączona za:

- jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora;

- jakiekolwiek szkody wynikające z wirusów, koni trojańskich itp., które mogą być przesyłane do Serwisu lub za jego pośrednictwem przez osoby trzecie,

- następstwa wejścia w posiadanie hasła dostępowego Użytkownika przez osoby trzecie, jeśli nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za przyczynę taką uważa się udostępnienie hasła przez Użytkownika osobie trzeciej,

- wszelkie działania podjęte przez Administratora w stosunku do Użytkownika związane z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności takich jak blokada Konta lub dostępu do Serwisu, ograniczenie możliwości korzystania z określonych Usług lub funkcji w ramach Serwisu,

- jakiekolwiek szkody powstałe w związku z przechowanymi danymi,

- naruszenie i skutki naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub praw osób trzecich, w szczególności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika wskutek naruszenia ustawy o grach hazardowych, praw autorskich, praw własności przemysłowej etc., w szczególności za szkody powstałe w związku z rozpowszechnianiem, publikacją, udostępnianiem danych, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych wymaganych uprawnień,

- wszelkie działania i ich skutki wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych albo złożenia przez niego fałszywych lub nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie,

- wszelkie działania polegające na gromadzeniu przez Użytkownika danych osobowych w sposób sprzeczny z prawem, oraz ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym danych osobowych innych Użytkowników,

- jakiekolwiek szkody powstałe w związku z użytkowaniem Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami punktu VII Regulaminu,

- jakiekolwiek szkody, żądania, zadośćuczynienia, rekompensaty w związku z roszczeniami jednego Użytkownika w stosunku do innego Użytkownika Serwisu (wyłączenie Administratora ze sporów między Użytkownikami).

2. Administrator nie ponosi w szczególności jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej w szczególności z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez Użytkownika niniejszej umowy, dokonaniem przez Użytkownika czynu niedozwolonego, naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa oraz związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, zapewnień lub oświadczeń.

3.W przypadku skierowania przez podmioty trzecie do Administratora jakichkolwiek zarzutów, roszczeń, skarg, petycji, żądań, reklamacji itp. związanych z zachowaniami Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim lub w ustępie 1 powyżej, Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec tych podmiotów, co oznacza w szczególności, iż Użytkownik pokryje wszelkie związane z powyższym koszty poniesione przez Administratora lub do których poniesienia będzie Administrator w jakiekolwiek formie zobowiązany, w tym zwłaszcza koszty pomocy prawnej, opłaty, szkody, grzywny, nawiązki, kary pieniężne, kary umowne, koszty wezwań, stawiennictwa w sądzie lub przed organem państwowym lub administracji publicznej, koszty korespondencji oraz wszelkie inne możliwe koszty, opłaty itp. Ponadto w razie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Administratorowi z tytułu naruszenia praw tych osób przez Użytkownika, w szczególności praw autorskich, Użytkownik ten wstąpi do postępowania w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego. Powyższy zapis nie ma zastosowania do konsumentów w zakresie, w jakim naruszałoby to ich prawa.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw związanych z udostępnianiem, publikowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem etc. określonych danych (w szczególności Plików), jak też za naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik, który wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu wykorzysta Serwis dla celów marketingowych lub promocyjnych, zobowiązuje się naprawić wynikłą z tego tytułu szkodę, w szczególności zwróci operatorowi Serwisu utracone korzyści wyliczone według stawek wynagrodzenia za reklamę, stosowanych przez Administratora wobec reklamodawców korzystających z Serwisu.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu udostępnił Konto lub możliwość korzystania z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

X. PRZECIWDZIAŁANIE NARUSZENIOM PRAWA (tzw. procedura notice and takedown).

1. Osoba, której prawo zostało naruszone poprzez dane zamieszczone w ramach Serwisu przez Użytkownika, zobowiązana jest do powiadomienia o tym fakcie operatora Serwisu (na adres e-mail: [email protected] lub listem poleconym na adres, o którym mowa w punkcie I niniejszego Regulaminu przy definicji pojęcia "Administrator"), wskazując i składając:

a) dokładną lokalizację tych danych,

b) prawo jakie zostało naruszone,

c) okoliczności i dowody uprawdopodabniające legitymację czynną do występowania w sprawie naruszonego prawa wraz z oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż dane, jakie osoba ta znalazła w ramach Serwisu przysługują wyłącznie jej i nie przysługują Użytkownikowi (oświadczenie to powinno zostać przesłane na piśmie na adres, o którym mowa w punkcie I niniejszego Regulaminu przy definicji pojęcia „Administrator”, zaś jego skan na adres e-mail [email protected]),

d) swoje dane kontaktowe, w szczególności imię, nazwisko, firmę, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, adres e-mail,

e) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procedury notice and takedown - oświadczenie to powinno zostać przesłane na piśmie na adres, o którym mowa w punkcie I niniejszego Regulaminu przy definicji pojęcia „Administrator”, zaś jego skan na adres e-mail [email protected]

2. Po otrzymaniu wiarygodnego powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzednim, operator Serwisu niezwłocznie zablokuje dostęp do danych wskazanych w powiadomieniu (w szczególności usunie je) oraz - o ile będzie to możliwe - powiadomi Użytkownika, który takie dane umieścił w ramach Serwisu, o wpłynięciu takiego powiadomienia oraz o zarzutach stawianych przez osobę trzecią.

3. Użytkownik, który otrzymał powiadomienie, o którym mowa w ustępie 2 wyżej może się do niego ustosunkować i przedstawić dowody potwierdzające jego prawa do rozpowszechniania, udostępniania itp. danych.

4. Użytkownik oraz osoba, która powiadomiła Administratora o naruszeniu jej praw, dołożą starań, aby w sposób lojalny i ugodowy rozstrzygnąć spór w zakresie praw do danych umieszczonych/udostępnionych w ramach Serwisu przez Użytkownika. Jeśli strony sporu dojdą do porozumienia, dane objęte sporem - w zależności od uzgodnień - zostaną:

- przywrócone w ramach Serwisu bez zmian,

- przywrócone w ramach Serwisu z uwzględnieniem zmian uzgodnionych przez strony sporu,

- usunięte z Serwisu bezpowrotnie.

Uzgodnienia stron na mocy których dopuszczalne będzie przywrócenie danych w ramach Serwisu wymagają formy pisemnej w formie oświadczeń obu stron, które zostaną podpisane przez osoby uprawnione i przesłane w oryginale listem poleconym na adres, o którym mowa w punkcie I niniejszego Regulaminu przy definicji pojęcia "Administrator". Do chwili przesłania w/w oświadczeń dane nie będą mogły być przywrócone w ramach Serwisu.

5. W razie, gdy nie jest możliwe ustalenie Użytkownika, który dane osoby trzeciej udostępnił, rozpowszechnił itp. w ramach Serwisu, Użytkownik ten nie ustosunkuje się do powiadomienia go o skardze osoby trzeciej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Administratora na adres e-mail Użytkownika lub nie przedstawi w tym terminie dowodów, iż przysługuje mu prawo do udostępniania, rozpowszechniania danych itp. dane te zostaną usunięte z Serwisu bezpowrotnie.

6. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostępnych w Serwisie, operator Serwisu niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

7. Administrator może także z własnej inicjatywy usunąć z Serwisu określone dane lub zakazać udostępniania, przechowywania etc. określonych danych, jeśli poweźmie wiarygodne informacje o ich nielegalności lub bezprawności.

XI. WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Umowa łącząca Administratora z Użytkownikiem zawarta jest na czas nieokreślony. Zarówno Użytkownik, jak i Administrator mają prawo wypowiedzieć umowę. Brak jest minimalnego czasu trwania zobowiązania Użytkownika.

2. Wypowiedzenie umowy przez Administratora następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub stałe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu. Usunięcie Konta lub stałe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu może nastąpić po upływie 14 dni od wysłania na adres e-mail Użytkownika informacji zwierającej oświadczenie o wypowiedzeniu/zablokowaniu dostępu. Jednak w razie rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej umowy, w szczególności dopuszczenia się przez Użytkownika naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, Administrator może dokonać wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym poprzez natychmiastowe usunięcie Konta Użytkownika lub stałe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu.

3. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez likwidację Konta. Użytkownik może odstąpić od umowy z Administratorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Po upływie 14 dni obowiązywania umowy Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę poprzez rezygnację z korzystania z Konta, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian w Regulaminie - klikając w odpowiedni link w ustawieniach swojego Konta lub wysyłając na adres e-mail Administratora prośbę o usunięcie Konta. Administrator ma obowiązek niezwłocznego usunięcia Konta, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania prośby Użytkownika. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu umowa ulega rozwiązaniu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. PORCEDURA REKLAMACYJNA.

1. Integralną część niniejszego Regulaminu, wiążącą wszystkich zarejestrowanych Użytkowników, stanowi Załącznik „Polityka Prywatności”.

2. Przetwarzanie wszelkich danych pozyskiwanych przez administratora Serwisu w związku z funkcjonowaniem Serwisu, odbywa się w sposób zgodny z Polityką Prywatności, na co Użytkownik wyraża swoją zgodę z chwilą akceptacji Regulaminu.

3. Wszelka komunikacja z administracją Serwisu powinna się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu adresu email [email protected]

4. Wszelkie uwagi dotyczące naruszenia przez Użytkowników postanowień Regulaminu mogą być zgłaszane do Administratora na poniższy adres e-mail [email protected]

5. Użytkownik ma prawo składania reklamacji dotyczących Usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Administratora. Zgłoszenie zastrzeżenia w postępowaniu reklamacyjnym powinno obejmować wskazanie Użytkownika, który takie zastrzeżenie zgłasza, szczegółowego określenia na czym dane nieprawidłowości polegają oraz sprecyzowania, jakie rozwiązanie byłoby dla Użytkownika satysfakcjonujące. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja lub na inny podany przez Użytkownika.

6. Użytkownik nie może przenieść praw obowiązków lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (Regulaminu) łączącej go z Administratorem na jakikolwiek podmiot trzeci – bez pisemnej zgody Administratora.

7. Wszelkie postanowienia które okażą się nieważne lub bezskuteczne nie będą miały wpływu na ważność pozostałych postanowień. Bezskuteczne postanowienia będą zastąpione takimi ważnymi postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają ekonomicznemu znaczeniu, intencji stron oraz celowi postanowień bezskutecznych.

8. Bukmacherzy.com oferuje serwis o tematyce zakładów bukmacherskich dla użytkowników poszukujących wskazówek (typów) sportowych oraz chcących publikować własne wskazówki (typy), informacje. Nie ponosimy odpowiedzialności za publikowan eprzez użytkowników informacje (typy) i nie odpowiadamy za szkody użytkowników korzystających z tych wskazówek.

9. Nie jesteśmy platformą hazardową. Nie oferujemy żadnych zakładów wzajemnych, nie przyjmujemy płatności związanych z wypłatami jakichkolwiek nagród bądź wygranych w serwisie. Nie oferujemy totalizatorów sportowych. Pełnimy rolę informacyjną. Nie jesteśmy częścią żadnej grupy hazardowej i bukmacherów.


10. Niniejsze warunki regulują korzystanie z Platformy i mają zastosowanie do wszystkich użytkowników, którzy z niej korzystają.

XIII. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I MIEJSCE

1. Niniejsze warunki będą interpretowane zgodnie z prawem Malty i będą regulowane przez prawo tego kraju, bez względu na konflikt z innymi przepisami.


2. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi będą ostatecznie rozstrzygane przez sądy na Malcie.

Dodatkowo:

The following Terms of Service apply to your use of this Network. You are solely responsible for your conduct and your content on the Network and compliance with these terms. By registering with us or using or browsing this Network, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by these terms. This Network is not directed to anyone younger than 18 and is offered only to users 18 years of age or older. Any person who provides their personal information through this Network represents that they are 18 years of age or older.

You agree that you will not post, email or make available any content or use this Network:

 • In a manner that infringes, violates or misappropriates any third party's intellectual property rights or other proprietary rights or contractual rights;
 • in a manner that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment;
 • to engage in spamming, "chain letters," "pyramid schemes", advertisement of illegal or controlled products or services, or other advertising or marketing activities that violate these Terms of Service, any applicable laws, regulations or generally-accepted advertising industry guidelines;
 • in a manner that is misleading, deceptive or fraudulent or otherwise illegal or promotes illegal activities, including engaging in phishing or otherwise obtaining financial or other personal information in a misleading manner or for fraudulent or misleading purposes;
 • in a manner that is libelous or defamatory, or in a way that is otherwise threatening, abusive, violent, harassing, malicious or harmful to any person or entity, or invasive of another's privacy;
 • in a manner that is harmful to minors in any way;
 • in a manner that is hateful or discriminatory based on race, color, sex, religion, nationality, ethnic or national origin, marital status, disability, sexual orientation or age or is otherwise objectionable;
 • to impersonate any other person, or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with any person or entity, or to obtain access to this Network without authorization;
 • to interfere or attempt to interfere with the proper working of this Network or prevent others from using this Network, or in a manner that disrupts the normal flow of dialogue with an excessive number of messages (flooding attack) to this Network, or that otherwise negatively affects other persons' ability to use this Network;
 • to use any manual or automated means, including agents, robots, scripts, or spiders, to access or manage any user's account or to monitor or copy this Network or the content contained therein;
 • to facilitate the unlawful distribution of copyrighted content;
 • in a manner that includes personal or identifying information about another person without that person's explicit consent;
 • in a manner that employs misleading email or IP addresses, or forged headers or otherwise manipulated identifiers in order to disguise the origin of content transmitted through this Network or to users; and
 • in a manner that constitutes or contains any form of advertising or solicitation if emailed to users who have requested not to be contacted about other services, products or commercial interests.

Additionally, you agree not to:

 • "Stalk" or otherwise harass anyone;
 • Collect, use or disclose data, including personal information, about other users without their consent or for unlawful purposes or in violation of applicable law or regulations;
 • Request, solicit or otherwise obtain access to usernames, passwords or other authentication credentials from any member of this Network or to proxy authentication credentials for any member of this Network for the purposes of automating logins to this Network;
 • Post any content containing child pornography to this Network;
 • Post any content that depicts or contains rape, extreme violence, murder, bestiality, incest, or other similar content;
 • Post any content that constitutes pornography, contains nudity, or is adult in nature.
 • Use automated means, including spiders, robots, crawlers, data mining tools, or the like to download data from this Network - except for Internet search engines (e.g. Google) and non-commercial public archives (e.g. archive.org) that comply with our robots.txt file, or "well-behaved" web services/RSS/Atom clients. We reserve the right to define what we mean by "well-behaved";
 • Post irrelevant content, repeatedly post the same or similar content or otherwise impose an unreasonable or disproportionately large load on the Network's infrastructure;
 • Attempt to gain unauthorized access to our computer systems or engage in any activity that disrupts, diminishes the quality of, interferes with the performance of, or impairs the functionality of, this Network;
 • Use this Network as a generic file hosting service;
 • Take any action that may undermine the feedback or ratings systems (such as displaying, importing or exporting feedback information off of this Network or for using it for purposes unrelated to this Network); and Develop, invoke, or utilize any code to disrupt, diminish the quality of, interfere with the performance of, or impair the functionality of this Network.

To provide notice of alleged copyright infringement on this Network. or encourage any third party to use this Network to facilitate any of the foregoing prohibited conduct. You also agree that these Network Terms of Service inure to the benefit of our service providers (including our Network platform provider) and that they may take action (including the removal of your content and disabling of your account) in order to maintain compliance with these Network Terms of Service. Technology and hosting for aspects of this Network are provided by this Network's online service provider. However, the Network Creator of this Network controls the content, membership and policy of this Network, including those pages served by such service provider on behalf of this Network. Notwithstanding anything to the contrary, by participating on this Network you agree to indemnify and hold harmless such service provider on all matters related to your interaction with others using this Network and participation with this Network.

LEGALNY BUKMACHER w POLSCE !!!

+ 200% bonus do 300 zł
+ Wpłacasz 150zł, Grasz za 450zł
+ Przelewy24, Blik, Karta
+ Tylko dla osób pełnoletnich +18. Betfan z licenjcą: PS4.6831.3.2018
+ Gra u bukmacherów może uzależniać i wiąże się z ryzykiem! Granie u nielegalnych bukmacherów zagranicznych w Polsce jest niedozwolone. Graj odpowiedzialnie!
TOPBONUS
Odbierz bonus
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść