Fortuna - bukmacher bez depozytu
20 zł freebet za rejestrację

3 ZAKŁADY BEZ RYZYKA
DO 100 ZŁ NA START!

  • 3 x zakład bez ryzyka po 100 zł (3 kupony)
  • Freebet 20 zł (po weryfikacji konta)
  • +10 ZŁ ZA PIERWSZĄ WPŁATĘ

ODBIERZ

Fortuna to LEGALNY polski bukmacher.
Oferta dla osób pełnoletnich
Bądź odpowiedzialny. Hazard to ryzyko.

Bonus 1000 zł w Fortuna od 1-wszego depozytu

Sprawdź jakie bonusy oferuje bukmacher eFortuna.pl od pierwszego depozytu. Bonus nawet 1000 zł od 1-wszego depozytu dla nowych graczy w Fortuna. Sprawdź kod rejestracyjny do lepszej promocji w Fortunie już teraz.

Jakie aktualne bonusy w LUTYM 2020 r. oferuje polski bukmacher Fortuna?

Dla nowych klientów polski bukmacher eFortuna przygotował całkiem ciekawą ofertę m.in.

1. Bonus aż do 1000 zł od pierwszego depozytu w Fortunie
Wystarczy, że klient wpłaci do 10 dni od rejestracji w Fortunie depozyt, a następnie zagra za czterokrtoność wpłaty po kursie nie mniejszym niż 1,90 kupony zawierające min. 3 typy. Po spełnieniu warunków otrzymasz bonus od Fortuny w wysokości swojej wpłaty, aż do 1000 zł.
Więcej na stronie Fortuna>>

2. Bonus 20 zł na start za rejestrację w punktach FKP!
Po rejestracji do bukmachera Fortuna na Twoim koncie otrzymasz 2800 FKP, które w e-sklepie Fortuna możesz wymienić na darmowy zakład za 20 zł = bez konieczności jakiejkolwiek wpłaty.
Możesz zagrać swój pierwszy zakład za punkty lojalnościowe w Fortunie.
Więcej na stronie Fortuna>>

3. Bonus bez ryzyka do 120 zł z kodem rejestracyjnym: ZAKLAD120
Dokonując rejestracji i wpisując w pole z kodem rejestracyjnym w eFortuna.pl: ZAKLAD120 otrzymasz zakład bez ryzyka od Fortuny w wysokości 120 zł, a nie 100 zł. Jeżeli Twój pierwszy zakład będzie przegrany otrzymasz zwrot stawki, aż do 120 zł. Ważny: LUTY 2020.
Więcej na stronie Fortuna>>

Więcej na róznych akcjach, aktualne kursy na stronie bukmachera: eFortuna.pl

Uwaga regulamin bonusów poniżej - może ulegać zmianom, a aktualny zawsze na eFortuna.pl:
REGULAMIN BONUSÓW POWITALNYCH
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji promocyjnych (zwanych dalej „Promocjami” lub każda z osobna „Promocją”) dla Klientów, prowadzonych pod nazwą „Bonusy Powitalne” jest „FORTUNA online zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Fortuna”.

1.2. W Promocjach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

1.3. Niniejszy Regulamin ma charakter ramowy i obejmuje zasady przeprowadzania Promocji różnego typu i w różnym czasie, zgodnie z jego postanowieniami, w tym zgodnie z treścią załączników.

1.4. Promocje obowiązywać będą w okresach i formach przewidzianych w pkt 3 Regulaminu i zostaną ogłoszone każdorazowo na stronie internetowej Organizatora w procesie rejestracji lub w sekcji Profil użytkownika » Przegląd bonusów. Poza terminem i typem Promocji ogłoszenie obejmować będzie również pozostałe parametry danej Promocji.

1.5. Promocje są prowadzone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt 1.2., 2.2., 2.3.

2.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych graczy, którzy nie posiadali wcześniej zarejestrowanego internetowego konta do zawierania zakładów wzajemnych przez sieć Internet w Fortunie (zwanego dalej „iKontem”).

2.3. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które w okresie jej trwania dokonały rejestracji i założyły iKonto zgodnie z regulaminem zakładów wzajemnych-bukmacherskich świadczonych drogą elektroniczną przez sieć Internet obowiązującym u Organizatora.

2.4. Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.5. Każdy uczestnik Promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i warunkami danej Promocji, udostępnionymi uczestnikowi oraz ich przestrzegania.

2.6. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

3. ZASADY PROMOCJI

3.1. Organizator może zaoferować Klientom skorzystanie z następujących Promocji:

3.1.1. Bonus od pierwszego depozytu w której wysokość bonusu zależy od wartości pierwszego wpłaconego depozytu na iKonto, a której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr I niniejszego regulaminu, lub

3.1.2. Zakład bez ryzyka, w której wysokość bonusu zależy od wysokości wkładu przeznaczonego na zawarcie pierwszego zakładu, której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr II niniejszego regulaminu, lub

3.1.3. Prezent na start, w której uczestnik otrzyma bonus w formie punktów programu lojalnościowego Fortuna Klub Plus, której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr III niniejszego regulaminu, lub

3.1.4. Która składać się będzie z kombinacji promocji opisanych w punktach 3.1.1, 3.1.2 oraz 3.1.3.

3.2. Aby otrzymać bonus, Klient musi:
3.2.1. Zaakceptować warunki Promocji znajdujące się w formularzu rejestracyjnym poprzez zaznaczenie pola „Chcę skorzystać z Promocji dla nowych Klientów oraz akceptuję postanowienia Regulaminu bonusu.” oraz użyć kodu promocyjnego, w przypadku jego posiadania.

3.2.2. Spełnić warunki poszczególnych Promocji, opisane szczegółowo w załącznikach niniejszego Regulaminu.

3.3. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
4.1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawa do złożenia reklamacji.

4.2. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: [email protected], nie później niż do 74 dni od założenia iKonta, podając imię i nazwisko, numer Klienta lub numer umowy, rodzaju promocji oraz treść żądania zawierającą dokładny opis i powód reklamacji.

4.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

4.4. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail pod adres podany w trakcie rejestracji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd.

5.2. Zasady Promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem oraz warunkach Promocji stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.

5.3. Regulamin Promocji dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Organizatora (www.efortuna.pl).

Załącznik nr 1 do REGULAMINU BONUSÓW POWITALNYCH ZASADY PROMOCJI „BONUS OD PIERWSZEGO DEPOZYTU”

1. Następujące Parametry bonusu są wskazywane przez Organizatora na stronie internetowej www.efortuna.pl w procesie rejestracji (w oknie pop-up) oraz po rejestracji w sekcji Profil użytkownika » Przegląd bonusów:

a. Czas Na Aktywację – oznacza wskazany przez Organizatora okres, w którym należy zakończyć proces rejestracji iKonta, w celu aktywacji bonusu. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie ukończy rejestracji iKonta wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu.

b. Maksymalny bonus – oznacza wartość maksymalnego możliwego do uzyskania bonusu.

c. Procent Od Depozytu – oznacza procentową wartość bonusu w stosunku do kwoty depozytu, objętego bonusem.

d. Czas Na Grę – oznacza wskazany przez Organizatora okres od zakończenia procesu rejestracji, w którym należy wykonać wymagany Obrót. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie wykona wymaganego Obrotu, wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu.

e. Czas na wykorzystanie bonusu – oznacza okres, w którym należy wykorzystać kwotę bonusu. Jeżeli w okresie tym Uczestnik nie wykorzysta kwoty bonusu na zawarcie zakładu/zakładów wówczas prawo do wykorzystania bonusu wygasa.

f. Obrót – oznacza sumę stawek (środków przeznaczonych na zawarcie zakładów pomniejszonych o wartość podatku), z wyłączeniem stawek przeznaczonych na zawarcie zakładów na Sporty Wirtualne, po osiągnięciu której Uczestnik uzyskuje prawo do otrzymania bonusu.

g. Min. AKO – oznacza minimalną liczbę zdarzeń, które należy umieścić na kuponie, tak aby stawka za kupon zaliczona została do wyliczenia Obrotu.

h. Min. Kurs – oznacza minimalny kurs całkowity, jaki musi posiadać kupon, aby stawka kuponu zaliczona została do wyliczenia Obrotu.

i. Pierwszy Depozyt – pierwsze zasilenie iKonta przez Uczestnika.

j. FKP - Program Lojalnościowy Fortuna Klub Plus, którego zasady określone zostały w Regulaminie Programu Lojalnościowego Fortuna Klub Plus dostępnym na stronie www.efortuna.pl

2. Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu, którego wysokość równa jest iloczynowi wartości Pierwszego Depozytu oraz wskazanego przez Organizatora Procentu od Depozytu.

3. Niezależnie od wysokości Pierwszego Depozytu, wartość bonusu jest ograniczona dla jednego Uczestnika do wartości Maksymalnego Bonusu wskazanego przez Organizatora.

4. Aby otrzymać bonus, Uczestnik musi w Czasie Na Grę, wykonać wymagany Obrót. Przy obliczaniu Obrotu brane pod uwagę będą tylko i wyłącznie kupony spełniające warunki Min. AKO i Min. Kurs.

5. Przy obliczaniu Obrotu, brane są pod uwagę zakłady zawarte przez Internet, jak i zakłady zawarte w punktach przyjmowania zakładów, zarówno z oferty tradycyjnej, jak i oferty LIVE (z wyłączeniem Wirtualnych Sportów).

6. Do wymaganego Obrotu nie zostaną zaliczone również zakłady, które zostały wcześniej wypłacone (opcja „Early Cash Out”) oraz zakłady, które zostały anulowane lub unieważnione.

7. Każdy Klient może skorzystać z niniejszej Promocji wyłącznie jeden raz (tj. przy pierwszej rejestracji).

8. Bonus zostanie przypisany do iKonta Klienta w terminie nie dłuższym niż 48h od spełnienia warunków jego przyznania.

9. Otrzymany bonus na zasadach niniejszej Promocji, Klient może przeznaczyć jedynie na zawarcie zakładów wzajemnych u Organizatora.

10. Bonus nie może zostać wypłacony przez Klienta, co oznacza, iż po przeznaczeniu bonusu na grę wypłacona może zostać dopiero wygrana w przypadku jej uzyskania.

11. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.


Pełny i aktualny regulamin bonusów w Fortunie na stronie bukmachera: eFortuna.pl

Materiał ma charakter informacyjny. Fortuna to legalny polski bukmacher z licencją MF. Hazard może uzależniać i nie namawiamy do korzystania z firm oraz jakichkolwiek bonusów. Każdy wchodzi na strony bukmacherów, korzysta z linków na własne ryzyko i odpowiedzialność. Strony bukmacherów są dla osób pełnoletnich. Hazard uzależnia, a granie u nielegalnych firm bukmacherskich bez licencji w Polsce jest stanowczo zabronione dla użytkowników z Polski. Zakłady bukmacherskie to pewien rodzaj e-rozrywki, ale nasz serwis ma charakter informacyjny opisujący rynek bukmacherski i jest dla osób dorosłych, które interesują się tymi zagadnieniami.

LEGALNY BUKMACHER w POLSCE !!!

+ 200% bonus do 300 zł
+ Wpłacasz 150zł, Grasz za 450zł
+ Przelewy24, Blik, Karta
+ Tylko dla osób pełnoletnich +18. Betfan z licenjcą: PS4.6831.3.2018
+ Gra u bukmacherów może uzależniać i wiąże się z ryzykiem! Granie u nielegalnych bukmacherów zagranicznych w Polsce jest niedozwolone. Graj odpowiedzialnie!
TOPBONUS
Odbierz bonus
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść